REGULAMIN

świadczenia usług drogą elektroniczną
(w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

§1 Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:
 1. Usługodawca – Business Development Dariusz Habiak, ul. Gorlicka 54c/3, 51-314 Wrocław, NIP 8952015220 dostarczający Usługę za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawce; odpowiednio osoba ta lub jednostka, zawierając Umowę, oświadcza jednocześnie, że nie jest konsumentem i godzi się na to, by prawa i obowiązki, zarówno jej, jak i Usługodawcy, określał Regulamin.
 3. Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną http://pl.sport24.pro
 4. Konto – zbiór usług świadczonych przez Serwis wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z Serwisu.
 5. Usługa– wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, które są w całości wysyłane i odbierane lub transmitowane za pomocą sieci Internet.
 6. Okres Abonamentowy – okres działania Konta, za jaki uiszcza opłatę Abonamentową.
 7. Opłata Abonamentowa – należy przez to rozumieć łączną miesięczną lub półroczną opłatę z tytułu posiadania Konta w wysokości określonej w Cenniku
 8. Okres testowy – należy przez to rozumieć wskazany przez Usługodawce okres kolejnych 14 (czternastu) dni, w którym działanie Konta udostępnione jest Użytkownikowi w sposób bezpłatny.
 9. Cennik - oferta przedstawiona na stronie https://sport24.pro lub innej wskazanej przez Usługodawce
 10. Potwierdzenie Realizacji- zawiadomienie Użytkownika na wskazany przez niego adres mailowy przez Usługodawcę o przyjęciu oferty i realizacji zamówienia zawierające potwierdzenie treść oferty (umowy), w tym cenę, dane dotyczące Usługi.
 11. Login – należy przez to rozumieć indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie.
 12. Strony- Usługodawca i Użytkownik.

§2 Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Usługodawca.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Usługi za pomocą Serwisu przez Usługodawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Usługodawca udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani mailem o zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Usługodawcę o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią . Do czasu uruchomienia usługi ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.
 6. Strony komunikuje się w języku polskim.

§3 Rodzaj i zakres działalności

 1. Usługodawca prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu (świadczeniu) Usług za pośrednictwem Serwisu w postaci treści przekazywanych i odbieranych za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet polegające na udostępnieniu możliwości Użytkownikowi założenia i prowadzenia Konta, oraz na przechowywaniu, analizowaniu i publikowaniu w ramach Konta wszelkich danych wprowadzonych za jego pomocą przez Użytkownika za pomocą funkcjonalności w nim dostępnych.
 2. Oferta świadczenia Usługi przez Usługodawcę skierowana jest wyłącznie do podmiotów nie będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

§ 4 Umowa

 1. Umowa między Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta w chwili założenia przez Użytkownika Konta w Serwisie i Udostępnienia mu przez Usługodawce niniejszego regulaminu.
 2. Założenie Konta przez Użytkownika w ramach Serwisu, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika guzika „Uruchom wersje demo”.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika następujących danych: Imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej Użytkownika; Nazwy podmiotu którego dane będą przetwarzane w ramach Konta; Hasła dostępu dostępowego do konta;
 4. Po aktywacji Konta, Użytkownik może korzystać za darmo przez określony Okres Testowy. Po jego minięciu, aby dalej korzystać z Konta, Administrator Konta musi opłacić Abonament.
 5. Po upływie Okresu Testowego Użytkownik ma prawo skorzystać z Okresu Abonamentowego. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany wybrać Plan Abonamentowy dla swojego Konta oraz dokonać pełnej rejestracji i dodatkowo podać: a) w przypadku osoby fizycznej – imiona i nazwisko; adres zameldowania na pobyt stały; adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zameldowania; b) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznała osobowość prawną – firmę; NIP; adres siedziby; adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres siedziby.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z Okresu Abonamentowego i prześle Usługodawcy dane, o których mowa powyżej, Usługodawca za pośrednictwem Konta udostępni mu fakturę PROFORMA z tytułu świadczonej Usługi.
 7. Nieuiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze PROFORMA z tytułu Opłaty Abonamentowej skutkować będzie automatycznym zablokowaniem dostępu Użytkownika do Konta. Dokonanie przy Użytkownika wpłaty Opłaty Abonamentowej w terminie 14 dni od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie natychmiastowym odblokowaniem tego dostępu. Bezskuteczny upływ 14-dniowego terminu liczonego od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie automatycznym usunięciem Konta i rozwiązaniem Umowy.
 8. Uiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT PROFORMA, powodować będzie rozpoczęcie nowego Okresu Abonamentowego.
 9. Od momentu odnotowania przez Usługodawce zapłaty na podstawie faktury PROFORMA Operator w przeciągu 3 dni roboczych udostępni w Użytkownikowi fakturę VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
 10.  Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego, z zastrzeżeniem treści ustępu 7 powyżej. W przypadku, gdy Użytkownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przed upływem Okresu Abonamentowego, może on korzystać z Konta oraz z Usług do dnia zakończenia opłaconego Okresu Abonamentowego.
 11.   Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła.
 12.   Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług w trakcie Okresu Próbnego, jeżeli: a) podejmie uzasadnioną wątpliwość, że Użytkownik dokonał aktywacji Konta po raz kolejny, po uprzednim usunięciu jego Konta z uwagi na upływ Okresu Próbnego; b) zostanie wykazane, że Użytkownik korzystał z Konta oraz Usług naruszając aktualnie obowiązujące prawo.
 13. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej, w zakresie wykraczającym poza opisane wyżej świadczenia, Usługodawca nie realizuje żadnych innych świadczeń na rzecz Użytkownika.
 14. Użytkownik może wykupić od Usługodawcy, po uiszczeniu opłaty określonej w Cenniku, pakiet wiadomości SMS, które może wykorzystywać do komunikowania informacji w formie wiadomości SMS wysyłanych za pośrednictwem Konta. Z wykupionego pakietu wiadomości SMS Akademia może korzystać wyłącznie w Okresie Abonamentowym. Uruchomienie wykupionego pakietów wiadomości sms następuję do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania opłaty na rachunku bankowym Usługodawcy
 15. Oferowane Użytkownikowi za pomocą Cennika bezpłatne pakiety SMSów w Okresie Abonamentowym, są mogą być wykorzystane wyłącznie w ciągu miesiąca kalendarzowego; niewykorzystane z nich nie przechodzą na następny miesiąc.

§ 5 Wymagania techniczne

W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w tym paragrafie Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Usługi. Celem korzystania z Usługi wymagane są:
 1. system komputerowy minimum: procesor 1,7 GHz, pamięc RAM: 1 GB
 2. połączenie z siecią Internet
 3. najnowsza stabilna wersja przeglądarka Chrome lub Firefox
 4. włączona obsługa Cookies i Java Script

§ 6 Polityka plików cookies

 1. Usługodawca zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskuje do nich dostęp.
 2. Cookies są danymi informatycznymi, plikami o niewielkim rozmiarze, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron www. Dane te zawierają przeważnie nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia oraz przypadkowo wygenerowany, niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Przeglądarka internetowa zasadniczo domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień plików cookies. Użytkownik może przede wszystkim zmienić ustawienia przeglądarki internetowej poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź poprzez ustawienia informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
 4. Przez korzystanie z Serwisu, brak ustawień przeglądarki internetowej wyłączającej używanie plików cookies wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Usługodawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, o których mowa w ust. 2 lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze stron internetowych; cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk Serwisu; c) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

§ 7 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących, w jeden z poniższych sposobów:
  a) pisemne oświadczenie woli, potwierdzone własnoręcznym podpisem, przesłane na adres Usługodawcy;
  b) za pomocą wiadomości elektronicznie e-mail wysłanej na adres office@sport24.pro o tytule „Reklamacja”
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko- jeśli były podane, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
 3. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 5. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawce jest ostateczne.
 7. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres office@sport24.pro
 8. Reklamacje mogą być składane przez Użytkownika tylko w okresie abonamentowym

§ 8 Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w stosunku do informacji podawanych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługodawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z realizacji Usługi
 3. Dane osobowe Usługodawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną również w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, jak również w celu badania rynku oraz w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną od Usługodawcy- pod warunkiem wyrażenia stosownych zgód.
 4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, nazwę firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz do celów rozliczeń, rachunkowych -Numer Identyfikacji Podatkowej, adres, w tym adres e-mail, telefon
 5. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania również innych niż te wskazane powyżej w ust. 3 danych osobowych Użytkowników, jeżeli są niezbędne do realizacji Usługi. W takim przypadku dane te będą każdorazowo wyraźnie oznaczane jako dane niezbędne do wykonania usługi.
 6. Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Usługodawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo: a) dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcę; b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcą; c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy.
 8. Po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Usługodawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.
 9. Dane, o których mowa w ust. 8 przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym dla zrealizowania usługi i po jej zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte przez Usługodawcę.
 10. Użytkownik nie ma prawa przetwarzać w ramach i za pośrednictwem funkcjonalności Konta danych osobowych osób trzecich, jeżeli nie posiada odpowiednich uprawnień do przetwarzania tych danych.

§ 9 Rozwiązanie umowy

 1. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę w sytuacjach opisanych w obowiązujących przepisach prawnych.
 2. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Usługodawca, wbrew postanowieniom Regulaminu, nie rozpoczął realizacji mu Usługi.

§ 10 Kupony rabatowe

 1. Organizatorem akcji promocyjnej "Kupon rabatowy" jest Usługodawca
 2. Przez kupon rabatowy rozumie się kupon rabatowy składający się z 6 znaków, który umożliwia zakup wyłącznie abonamentu Usługi.
 3. Kupon rabatowy nie umożliwia zakupu pakietów wiadomości SMS, a usługa abonamentowa wykupiona za ich pośrednictwem pozbawiona jest bezpłatnego pakietu SMS.
 4. Kupon Rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę lub ekwiwalent rzeczowy.
 5. Wszystkie Kupony rabatowe są ważne do 01 października 2018 roku.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 4. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.